گزارش پروژه ی درس کارشناسی ارشد مباحث ویژه شبکه های اجتماعی-استاد صفایی

گزارش پروژه ی درس کارشناسی ارشد مباحث ویژه شبکه های اجتماعی-استاد صفایی
رشته تحصیلی : شبکه های اجتماعی

فرمت فایل : rar

تعداد صفحات : 25

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1037

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 70000 تومان

خرید و دانلود

گزارش پروژه ی درس کارشناسی ارشد مباحث ویژه شبکه های اجتماعی-استاد صفایی

پروژه درس شبکه های اجتماعی استاد صفایی سمنانی

 محاسبه مدل Barabasi_Albert(BA)

 محاسبه مدل Erdos-Renyi(ER)

 محاسبه مدل Mollay-Reed(MR)

محاسبه مدل Watts and Strogatz (WS)

 محاسبه مدل (p,g) 

 محاسبه مدل  Kelmm-Eguiluz(KE)

 

نتایج شامل مقدار فراوانی هر درجه به ازای هر یک از الگوریتم های خواسته شده در پروژه، معیارهای مورد نظر شامل مرکزیت میانوندی، فاصله ی ژئودزی، ضریب خوشیدگی،تعداد گروه های ایزوله و اتصال پذیری گره در جدول زیر تشریح گردیده است.

type

Probability of dis

prob:35%

  BA

 

  KE

 

  ER

 

  MR

 

 WS

 

  p,g

 

 

 

برنامه ی مربوط به رسم گراف های خواسته شده در فولدر اصلی و نتایج آن در فولدر output قرار داده شده است. همچنین

با توجه به نمدارهای رسم شده می توان نتایج زیر را گرفت:

1) طبق الگوریتم BA فراوانی بر حسب درجه ی ایجاد شده از power law پیروی می کند.

2) نمودار مربوطه برای الگوریتم ER از power law پیروی نکرده و از پواسون پیروی می کند.

3)نمودار مربوطه برای الگوریتم SW از پواسون پیروی می کند.

4) نمودار مربوط به الگوریتم KE از power law پیروی می کند.

5) همچنین گراف p,g را در حالتیکه p=1 و g=0 است رسم شده است ( که در واقع نقطه ی بهینه از لحاظ تغییرات قطر است  dd/df)